Kostnadskalkyler

Grunden för en exakt kostnadskalkyl är aktuella prislistor från tillverkarna. Internt har vi ett register som uppdateras kontinuerligt.

Vid framtagande av kostnadskalkyl specificerar vi pris för varje köksmaskin och inredning. Vid en sammanställning som vi presenterar för beställaren är den uppdelad i storköks- och kylanläggning.

I kostnadskalkylen ingår exempelvis inte golvrännor, golvbrunnar, tvättställ och imkåpor. Dessa enheter ingår i andra entreprenader. Dragning/inkoppling av el och vatten samt avlopp till köksmaskiner ingår inte heller i kalkylen.