Värderingar

En noggrann inventering underlättar för att få en mer träffsäker värdering. Med hjälp av dokumenterade modellbeteckningar och tillverkningsår för köksmaskiner samt uppmätta inredningar gör vi en värdering för varje separat enhet. Råder det tveksamheter tar vi kontakt med tillverkaren och gör gemensamt en värdering.

Ett moment i värderingen är att vi informerar beställare/kund om vilka befintliga köksmaskiner som går att återanvända. Fastän en befintlig köksmaskin är funktionsduglig ca 2-3 år till, rekommenderar vi ibland att införskaffa en likvärdig maskin som är mer energisnål och därmed billigare i drift.

Vi gör en sammanställning av värderingen och överlämnar den till beställare/kund. Detta dokument ligger sedan till grund för om projektet ska fortskrida eller skjutas på framtiden.