Projektering av storkök

Projektering av storkök börjar med att vi tar del av verksamhetsbeskrivningen. Saknas denna hjälper vi givetvis till med att ta fram en sådan i samråd med nyttjare. Därefter upprättas en behovsanalys, detta underlag är sedan grunden för ett första skissförslag.

Vår första planlösning (kökslayout) lämnas tillsammans med en preliminär maskinlista till beställare för genomgång och kontroll att alla önskemål tillgodoses. Dessa handlingar är viktiga, då allt från elcentralens placering till rörledningar måste tas i beaktning för att projektet ska kunna genomföras.

När detta underlag är godkänt så gör vi en mer detaljerad planritning och utrustningslista som beskriver mer ingående vad det är för köksmaskiner och inredningar. I detta skede kan vi också erbjuda detaljrika 3D-ritningar som ger en väldigt bra känsla för dimensioner och flöden. Läs mer om denna tjänst och se exempel under 3D-studio här.

När ovanstående underlag är godkänt så upprättas en s.k. granskningshandling där alla involverade i projektet lämnar sina synpunkter. Efter eventuella justeringar av granskningshandlingen tar vi fram ett förfrågningsunderlag (offertförfrågan) som skickas ut till ca 10 storköksentreprenörer.

Väldigt ofta anlitas vi för att hjälpa till med offertgranskningar där vi gör en noggrann kontroll på de lämnade offerterna. När en leverantör valts så upprättas en bygghandling. Denna grundar sig på förfrågningsunderlaget och det är detta underlag som ska efterföljas på byggarbetsplatsen.

Vårt sista moment innan det nya storköket är redo att sättas i bruk är besiktningen som man kan läsa mer om här.